محاسبه طول پایه جک

جهت محاسبه طول پایه جک میبایست مجموع اندازه طول جک در حالت کاملا باز و ارتفاع قاب فلکه و یک فاصله اطمینان را از طول کل ریل چاه آسانسور کم کرد. مقدار به دست آمده برابر با طول پایه جک خواهد بود.

برای محاسبه طول پایه جک میتوانید به صورت آنلاین مقادیر را وارد کرده تا اندازه دقیق پایه جک را به شما ارایه نماید.

محاسبه طول پایه جک

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

لطفاً یک یک از 0 به 28 وارد کنید.
فاصله کف ایستگاه اول تا کف ایستگاه اخر
لطفاً یک یک از 0 به 12 وارد کنید.
فاصله انتهای جک تا زیر گلویی
لطفاً یک یک از 0 به 60 وارد کنید.
فاصله انتهای جک تا انتهای هرزگرد
اندازه پایه جک